Radna tijela osnovana Poslovnikom Gradskog vijeća

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:


 •     Mandatna komisija
 •     Odbor za izbor i imenovanja
 •     Odbor za statutarno – pravna pitanja
 •     Odbor za mjesnu samoupravu
 •     Odbor za financije i proračun
 •     Odbor za imenovanje ulica i trgova
 •     Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
 •     Odbor za komunalne djelatnosti
 •     Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež
 •     Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
 •     Odbor za poljoprivredu i šumarstvo
 •     Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo
 •     Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
 •     Odbor za predstavke i pritužbe građana
 •     Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
 •     Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Samobora
 •     Odbor za turizam i ugostiteljstvo
 •     Odbor za korekciju i usklađivanje granica naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti

- Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima, izabranim vijećnicima, podnesenim ostavkama na dužnost vijeća, mirovanju mandata vijećnicima i zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih obavljati dužnost vijećnika, podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za prestanak, odnosno mirovanje mandata vijećniku u slučajevima utvrđenim zakonom, podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Maja Gračanin, za predsjednicu
 • Andrija Noršić, za člana
 • Marko Tandarić, za člana

- Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, izbor članova radnih tijela Gradskog vijeća, te drugih osoba utvrđenih Statutom, ovim Poslovnikom i drugim propisima. Odbor daje prethodno mišljenje na prijedloge odluka o plaćama i naknadama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, pročelnika, gradskih vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Stjepan Kozlina, za predsjednika
 • Ivan Horvat, za člana
 • Maja Gračanin, za članicu
 • Andrija Noršić, za člana
 • Franjo Oslaković, za člana

- Odbor za statutarno – pravna pitanja razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne samouprave i ustrojstva Grada Samobora, te sudjeluje u izradi Statuta i Poslovnika, utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika, razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe statutarne i poslovničke naravi što ih Gradskom vijeću upute građani, pravne osobe i tijela mjesne samouprave, daje mišljenja glede primjene statutarnih i poslovničkih odredaba, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata što ih donosi Gradsko vijeće, te daje mišljenja o njihovoj usklađenosti s pravnim sustavom Republike Hrvatske, sa Statutom i drugim propisima Grada Samobora, ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja odluka, te predlaže tekst vjerodostojnog tumačenja odluka, predlaže, odnosno daje odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih općih akata, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata, obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

U Odbor za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Krešo Sokolović, za predsjednika
 • Tomislav Šapić, za člana
 • Žarko Adamek, za člana
 • Sandra Šelja, za članicu
 • Vjeran Štublin, za člana

- Odbor za mjesnu samoupravu prati rad tijela mjesne samouprave, predlaže Gradskom vijeću mjere za unapređenje rada oblika mjesne samouprave, razmatra prijedloge vijeća mjesnih odbora, daje mišljenja i prijedloge Gradskom vijeću koje bi poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Samobora, a koji su od značenja za mjesne odbore, trebalo povjeriti mjesnim odborima, razmatra prijedloge odluka za provođenje izbora za članove tijela i mjesnih odbora, razmatra i druge prijedloge akata od važnosti za razvoj i funkcioniranje oblika mjesne samouprave.

U Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Stjepan Šančić, za predsjednika
 • Neven Jednar, za člana
 • Ivan Ferček, za člana
 • Petar Raić, za člana
 • Davor Grgurić, za člana

- Odbor za financije i proračun prati i razmatra prijedlog godišnjeg proračuna, prijedlog godišnjeg obračuna proračuna, prijedloge odluka o porezima i naknadama, druge prijedloge akata financijsko – materijalnog poslovanja i upravljanja imovinom Grada Samobora, daje prijedloge i mišljenja Gradskom vijeću za poduzimanje mjera u oblasti financija i proračuna.

U Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Miran Šoić, za predsjednika
 • Ivan Piškulić, za člana
 • Božo Jurković, za člana
 • Ivan Radek, za člana
 • Petra Škrobot, za članicu

- Odbor za imenovanje ulica i trgova u suradnji s mjesnim odborima, znanstvenim i drugim ustanovama obrađuje i predlaže Gradskom vijeću imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i drugih javnih površina, obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Gradskog vijeća.

U Odbor za imenovanje ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Branimir Šiljak, za predsjednika
 • Helena Marijanović, za članicu
 • Josip Lepen, za člana
 • Branimir Prosoli, za člana
 • Marija Đapić, za članicu

- Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja prati stanje i odnose u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtništvu, razmatra odluke i druge akte iz svojeg djelokruga, daje prijedloge i mišljenja Gradskom vijeću glede poduzimanju mjera za razvoj gospodarstva, poduzetništva, obrtništva i ulaganja.

U Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Dragutin Marović, za predsjednika
 • Marko Grgečić, za člana
 • Vlado Šolčić, za člana
 • Saša Jurković, za člana
 • Feliks Škiljan, za člana

- Odbor za komunalne djelatnosti prati razvoj komunalnih djelatnosti u Gradu Samoboru, razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se odnose na obavljanje komunalnih javnih službi i daje mišljenje o predloženim rješenjima, daje prijedloge i mišljenja Gradskom vijeću glede poduzimanja mjera za razvoj komunalnih djelatnosti.

U Odbor za komunalne djelatnosti Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Damir Novosel, za predsjednika
 • Dragutin Kuhtić, za člana
 • Damir Grgat, za člana
 • Franjo Štefanić, za člana
 • Marko Prahović, za člana

- Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež prati razvoj javnih djelatnosti u predškolskom odgoju i školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi i športu, prati i razmatra probleme mladih ljudi, razmatra odluke i druge akte Gradskog vijeća koji se odnose na te djelatnosti, daje prijedloge i mišljenja Gradskom vijeću za poduzimanje mjera za razvoj društvenih djelatnosti.

U Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Zvjezdana Sečen, za predsjednicu
 • Sven Pffeifer, za člana
 • Ozana Lehpamer, za članicu
 • Ivica Bašić, za člana
 • Boris Makarun, za člana

- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje razmatra prijedloge odluka i prostorne planove, razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja zaštite okoliša, daje mišljenja o predloženim rješenjima, osobito u pogledu zaštite prostornih resursa i graditeljske baštine te zaštite okoliša, predlaže Gradskom vijeću poduzimanje mjera za zaštitu okoliša.

U Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Marijan Lukšić, za predsjednika
 • Miroslav Kovačević, za člana
 • Damir Burcar, za člana
 • Zdenko Fabić, za člana
 • Tomislav Masten, za člana

- Odbor za poljoprivredu i šumarstvo prati razvoj i odnose u poljoprivredi, šumarstvu i vodoprivredi i Gradskom vijeću daje prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj tih djelatnosti u Gradu Samoboru, razmatra prijedloge odluka i druge opće akte s tih područja, te Gradskom vijeću daje mišljenje o predloženim rješenjima.

U Odbor za poljoprivredu i šumarstvo Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Branko Tomašković, za predsjednika
 • Božidar Horvat, za člana
 • Franjo Štefanić, za člana
 • Juro Dekalić, za člana
 • Danijel Horvat, za člana

- Odbor za turizam i ugostiteljstvo prati stanje i odnose na području turizma i ugostiteljstva, daje Gradskom vijeću prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj tih djelatnosti u Gradu Samoboru, razmatra odluke i druge akta Gradskog vijeća s tog područja, te daje mišljenje o predloženim rješenjima.

U Odbor za turizam i ugostiteljstvo Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Darko Kupres, za predsjednika
 • Vlatka Šalamun, za članicu
 • Damir Svinjarić, za člana
 • Ivica Ivanušević, za člana
 • Goran Šoić, za člana

- Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo prati razvoj javnih djelatnosti u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Grada Samobora, razmatra i predlaže rješenja iz problematike umirovljenika i osoba s invaliditetom, prati i razmatra programe koji se odnose na prevenciju ovisnosti na području Grada Samobora, te predlaže rješenja za poboljšanje stanja, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata iz područja zdravstva i socijalne skrbi te daje Gradskom vijeću prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj tih djelatnosti

U Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Petar Raić, za predsjednika
 • Ljiljana Matijaščić, za članicu
 • Said Golić, za člana
 • Marija Lindić, za članicu
 • Snježana Terihaj, za člana

- Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata prati i razmatra stanje ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te ostvarivanje drugih prava s osnova Domovinskog rata u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, surađuje s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i Koordinacijom udruga proizašlih iz Domovinskog rata na rješavanju problematike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, razmatra odluke i druge opće akte koji se odnose na hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji i predlaže Gradskom vijeću Grada Samobora poduzimanje mjera za poboljšanje stanja u tom području

Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata Samobora i Svete Nedelje ima pravo imenovati jednog člana Odbora iz svojih redova s prebivalištem na području Grada Samobora.

U Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Zlatko Demerac, za predsjednika
 • Darko Lisec, za člana
 • Dragutin Stunja, za člana
 • Tomo Jandrečić, za člana
 • Miljenko Komes, za člana

- Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju prati stanje i odnose međugradske i međunarodne suradnje Grada Samobora s drugim gradovima i lokalnim jedinicama u zemlji i inozemstvu, daje Gradskom vijeću prijedloge i mišljenja za razvoj međugradske i međunarodne suradnje i razmatra odluke i druge akte Gradskog vijeća s tog područja, te predlaže mjere za razvoj odnosa.

U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Irena Kapor, za predsjednicu
 • Romina Galović, za članicu
 • Stjepan Delimar, za člana
 • Šimun Pervan, za člana
 • Petar Krešimir Bušljeta, za člana

- Odbor za predstavke i pritužbe građana razmatra prijedloge, predstavke i pritužbe građana koji se odnose na rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela, na obavljanje poslova lokalne samouprave i o tome upoznaje nadležna tijela, te o rezultatu izvješćuje podnositelja prigovora, odnosno pritužbe.

U Odbor za predstavke i pritužbe građana Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Božidar Jednar, za predsjednika
 • Ljiljana Severović, za članicu
 • Petar Raić, za člana
 • Luka Tomovski, za člana
 • Mirko Marinković, za člana

- Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Samobora daje prijedlog Gradskom vijeću o dodjeli Javnih priznanja, Povelje počasnog građanina Grada Samobora, Nagrade za životno djelo Grada Samobora i Nagrade Grada Samobora. Postupak za dodjelu javnih priznanja svake godine pokreće Odbor raspisivanjem javnog natječaja kojim se pozivaju ovlašteni predlagatelji da dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja, a predsjednik Gradskog vijeća po svojoj funkciji je predsjednik.

U Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Gradskog vijeća Grada Samobora izabrani su:

 

 • Branimir Šiljak, za predsjednika
 • Maja Gračanin, za člana
 • Vinko Jaklenec, za člana
 • Vid Vrbančić, za člana
 • Denis Mišić, za člana
 • Robert Škiljan, za člana
 • Linda Rossini Gajšak

- Odbor za korekciju i usklađenje granica naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti utvrđuje razlike i nepodudarnosti granica naselja i  mjesnih odbora te predlaže korekcije i usklađenja granica Gradskom vijeću na usvajanje.

U Odbor za korekciju i usklađenje granica naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti izabrani su:

 

 • Josip Vrančić, za predsjednika
 • Radovan Naglić, za člana
 • Mirjana Grubiša, za članicu
 • Darko Imprić, za člana
 • Ivica Biščan, za člana

10-MV-17-2

14. travnja 2017.

IZVOĐENJE RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI OVOJNICE OSNOVNE ŠKOLE RUDE Potpuna dokumentacija&nbs...

6-MV-17-1

14. travnja 2017.

REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE SMEROVIŠĆE-LIPOVEC Potpuna dokumentacija o nabavi može...

4-MV-16-21

6. prosinca 2016.

NABAVA RESTORANSKIH USLUGA ZA POTREBE PUČKE KUHINJE GRADA SAMOBORA U 2017. GODINI Nabava Usluga iz ...

2-MV-16-20

6. prosinca 2016.

NABAVA VETERINARSKIH USLUGA – HIGIJENIČARSKA SLUŽBA U 2017. GODINI Nabava Usluga iz Dodatka I...

1-MV-16-18

7. listopada 2016.

NABAVA POŠTANSKIH USLUGA Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektronič...

22-MV-16-16

29. rujna 2016.

IZVEDBA ZAMJENSKOG MOSTA PREKO POTOKA BREGANA U NASELJU GRDANJCI (KOD KRIŠLINA) Potpuna dok...

12-MV-16-15

29. rujna 2016.

REKONSTRUKCIJA DALMATINSKE ULICE Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektronič...

3-MV-16-14

29. rujna 2016.

NABAVA LOŽIVOG ULJA ZA OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA Potpuna dokumentacija za nad...

14-MV-16-13

29. rujna 2016.

Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Ulici grada Wirgesa od Zagrebačke ulice do Ulice kra...

18-MV-16-12

29. rujna 2016.

UREĐENJE OBJEKTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na...

21-MV-16-11

29. rujna 2016.

NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elek...

16-MV-16-10

1. travnja 2016.

REKONSTRUKCIJA MIRNOVEČKE ULICE  Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektr...

8-MV-16-09

1. travnja 2016.

REKONSTRUKCIJA ULICE LJUDEVITA ŠMIDHENA    Potpuna dokumentacija za nadmetanje...

5-MV-16-07

18. veljače 2016.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U MJESNOM ODBORU GALGOVO U BOGOVIĆEVOJ ULICI    Potpu...

13-MV-16-06

18. veljače 2016.

IZGRADNJA PROMETNICA NA PROSTORU DPU GIZNIK II   Potpuna dokumentacija za nadmetanje može ...

7-MV-16-05

12. veljače 2016.

SANACIJA KLIZIŠTA U NASELJU BRASLOVJE   Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se...

9-MV-16-04

12. veljače 2016.

REKONSTRUKCIJA ULICE GORNJI KRAJ   Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na...

15-MV-16-03

12. veljače 2016.

REKONSTRUKCIJA ULICE MATICE ISELJENIKA SA ROTOROM BOBOVICA     Potpuna dokumenta...

18-MV-16-02

28. siječnja 2016.

UREĐENJE OBJEKTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE    Potpuna dokumentacija za nadmetanje ...

20-MV-16-01

28. siječnja 2016.

UREĐENJE OBJEKTA CENTRA ZA POTREBE MLADIH    Potpuna dokumentacija za nadmetanje mož...

26-MV-15-16

23. prosinca 2015.

NABAVA VETERINARSKIH USLUGA - HIGIJENIČARSKA SLUŽBA - Usluge II.B   Zahtjev za prikupljanj...

25-MV-15-15

15. prosinca 2015.

Nabava restoranskih usluga za potrebe Pučke kuhinje Grada Samobora u 2016. godini - Usluge II.B Zah...

21-MV-15-13

25. rujna 2015.

NABAVA DVA SLUŽBENA AUTOMOBILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA S OSTATKOM VRIJEDNOSTI  Potpuna Dok...

19-MV-15-12

13. kolovoza 2015.

NABAVA IGRALA ZA DJEČJA IGRALIŠTA SA UGRADNJOM   Potpuna Dokumentacija za nadmeta...

17-MV-15-11

12. kolovoza 2015.

REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKE ULICE U NASELJU MOLVICE    Potpuna Dokumentacija za n...

18-MV-15-10

2. srpanja 2015.

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA DJEČJEG VRTIĆA IZVOR U ULICI G. KRKLECA Potpuna Dokume...

9-MV-15-9

26. svibnja 2015.

REKONSTRUKCIJA CESTE RUDE-ČRNEC Objavljena je Obavijest o odabiru od 30.07.2015. Potpuna Dokument...

10-MV-15-8

22. svibnja 2015.

SANACIJA KLIZIŠTA NA CESTI BUDINJAK-GORNJA VAS U ŽUMBERKU Objavljena je Obavijest o odabiru ...

12-MV-15-7

22. svibnja 2015.

REKONSTRUKCIJA CESTE SKENDROVIĆEV PUT Objavljena je Obavijest o odabiru od 30.07.2015.Potpuna Dokum...

11-MV-15-6

22. svibnja 2015.

REKONSTRUKCIJA ULICE GORNJI KRAJ U NASELJU HAMOR Objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru&nbs...

7-MV-15-5

15. svibnja 2015.

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektroničkom og...

6-MV-15-3

26. veljače 2015.

REKONSTRUKCIJA ULICE MOKRICE U NASELJU PAVUČNJAK Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se preuze...

5-MV-15-2

10. veljače 2015.

REKONSTRUKCIJA CESTE VRBOVEC – MEDSAVE   Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se pr...

1-MV-15-1

8. siječnja 2015.

Nabava usluga tehničke podrške upravljanja projektom i promidžba projekta “Sanacija odl...

2-MV-14-8

16. prosinca 2014.

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE SAMOBOR Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može ...

9-MV-14-6

11. lipnja 2014.

REKONSTRUKCIJA SPOJNE CESTE CELINE SAMOBORSKE – SAVRŠČAK Objava u Elektroničkom ogla...

8-MV-14-5

30. svibnja 2014.

SANACIJA PROČELJA NA OSNOVNOJ ŠKOLI SAMOBOR Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave ...

3-MV-14-4

30. svibnja 2014.

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE U OSNOVNOJ ŠKOLI BOGUMILA TONIJA – NABAVA I UGRADNJA OPREME ...

7-MV-14-3

13. svibnja 2014.

NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 0...

5-MV-14-2

5. svibnja 2014.

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 002-0022343. ...

1-MV-14-1

12. veljače 2014.

NABAVA LOŽIVOG ULJA ZA OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA Objava br. 2014/S 002-0006...

44-MV-13-18

1. listopada 2013.

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI M. BOGOVIĆA U NASELJU GALGOVO Objava br. 2013/S 002-008...

19-MV-13-15

16. rujna 2013.

OBNOVA NOSIVE KONSTRUKCIJE CRKVE SVETOG MARTINA POD OKIĆEM – II etapa Objava br. 2013/S 002...

45-MV-13-17

16. rujna 2013.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U GALGOVU Objava br. 2013/S 002-0077598 od 13.09.2013. godine Do...

13-MV-13-16

16. rujna 2013.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE I AUTOBUSNOG UGIBALIŠTA U KLADJU Objava br. 2013/S 002-007...

7-MV-13-14

28. kolovoza 2013.

IZVOĐENJE RADOVA NA IZMJENI STOLARIJE NA OSNOVNOJ ŠKOLI SAMOBOR Objava br. 2013/S 002-0072...

42-MV-13-13

21. kolovoza 2013.

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE OSNOVNE ŠKOLE B. TONIJA – NABAVA OPREME I UGRADNJA Objava ...

8-MV-13-12

21. kolovoza 2013.

IZMJENA POKROVA NA PODRUČNOJ ŠKOLI FARKAŠEVAC U SAMOBORU Objava br. 2013/S 002-0068...

40-MV-13-10

12. srpanja 2013.

NABAVA USLUGA OPERATIVNOG LEASINGA PO GRUPAMA: I) OSOBNO VOZILO VIŠE KLASE i II) OSOBNO VOZIL...

9-MV-13-7

3. srpanja 2013.

RADOVI NA IZGRADNJI OBORINSKE KANALIZACIJE I UREĐENJU ALEJE NA GRADSKOM GROBLJU OTRUŠEVEC ...

2-MV-13-6

16. svibnja 2013.

NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA ZA GRAD SAMOBOR Objava broj: 2013/S 002-00442...

37-MV-13-5

15. svibnja 2013.

NABAVA IGRALA ZA VANJSKO IGRALIŠTE DJEČJEG VRTIĆA “GRIGOR VITEZ” Objava b...

34-MV-13-4

15. svibnja 2013.

NABAVA OPREME ZA KUHINJU DJEČJEG VRTIĆA “GRIGOR VITEZ” Objava broj: 2013_S 002-004294...

1-MV-13-3

2. svibnja 2013.

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Objava broj 2013/S 002-0039452 od 29.05.2013. godine Dokumentacija ...

10-MV-17-2

14. travnja 2017.

IZVOĐENJE RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI OVOJNICE OSNOVNE ŠKOLE RUDE Potpuna dokumentacija&nbs...

6-MV-17-1

14. travnja 2017.

REKONSTRUKCIJA DIJELA CESTE SMEROVIŠĆE-LIPOVEC Potpuna dokumentacija o nabavi može...

4-MV-16-21

6. prosinca 2016.

NABAVA RESTORANSKIH USLUGA ZA POTREBE PUČKE KUHINJE GRADA SAMOBORA U 2017. GODINI Nabava Usluga iz ...

2-MV-16-20

6. prosinca 2016.

NABAVA VETERINARSKIH USLUGA – HIGIJENIČARSKA SLUŽBA U 2017. GODINI Nabava Usluga iz Dodatka I...

1-MV-16-18

7. listopada 2016.

NABAVA POŠTANSKIH USLUGA Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektronič...

22-MV-16-16

29. rujna 2016.

IZVEDBA ZAMJENSKOG MOSTA PREKO POTOKA BREGANA U NASELJU GRDANJCI (KOD KRIŠLINA) Potpuna dok...

12-MV-16-15

29. rujna 2016.

REKONSTRUKCIJA DALMATINSKE ULICE Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektronič...

3-MV-16-14

29. rujna 2016.

NABAVA LOŽIVOG ULJA ZA OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA Potpuna dokumentacija za nad...

14-MV-16-13

29. rujna 2016.

Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Ulici grada Wirgesa od Zagrebačke ulice do Ulice kra...

18-MV-16-12

29. rujna 2016.

UREĐENJE OBJEKTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na...

21-MV-16-11

29. rujna 2016.

NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elek...

16-MV-16-10

1. travnja 2016.

REKONSTRUKCIJA MIRNOVEČKE ULICE  Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektr...

8-MV-16-09

1. travnja 2016.

REKONSTRUKCIJA ULICE LJUDEVITA ŠMIDHENA    Potpuna dokumentacija za nadmetanje...

5-MV-16-07

18. veljače 2016.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U MJESNOM ODBORU GALGOVO U BOGOVIĆEVOJ ULICI    Potpu...

13-MV-16-06

18. veljače 2016.

IZGRADNJA PROMETNICA NA PROSTORU DPU GIZNIK II   Potpuna dokumentacija za nadmetanje može ...

7-MV-16-05

12. veljače 2016.

SANACIJA KLIZIŠTA U NASELJU BRASLOVJE   Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se...

9-MV-16-04

12. veljače 2016.

REKONSTRUKCIJA ULICE GORNJI KRAJ   Potpuna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na...

15-MV-16-03

12. veljače 2016.

REKONSTRUKCIJA ULICE MATICE ISELJENIKA SA ROTOROM BOBOVICA     Potpuna dokumenta...

18-MV-16-02

28. siječnja 2016.

UREĐENJE OBJEKTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE    Potpuna dokumentacija za nadmetanje ...

20-MV-16-01

28. siječnja 2016.

UREĐENJE OBJEKTA CENTRA ZA POTREBE MLADIH    Potpuna dokumentacija za nadmetanje mož...

26-MV-15-16

23. prosinca 2015.

NABAVA VETERINARSKIH USLUGA - HIGIJENIČARSKA SLUŽBA - Usluge II.B   Zahtjev za prikupljanj...

25-MV-15-15

15. prosinca 2015.

Nabava restoranskih usluga za potrebe Pučke kuhinje Grada Samobora u 2016. godini - Usluge II.B Zah...

21-MV-15-13

25. rujna 2015.

NABAVA DVA SLUŽBENA AUTOMOBILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA S OSTATKOM VRIJEDNOSTI  Potpuna Dok...

19-MV-15-12

13. kolovoza 2015.

NABAVA IGRALA ZA DJEČJA IGRALIŠTA SA UGRADNJOM   Potpuna Dokumentacija za nadmeta...

17-MV-15-11

12. kolovoza 2015.

REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKE ULICE U NASELJU MOLVICE    Potpuna Dokumentacija za n...

18-MV-15-10

2. srpanja 2015.

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA DJEČJEG VRTIĆA IZVOR U ULICI G. KRKLECA Potpuna Dokume...

9-MV-15-9

26. svibnja 2015.

REKONSTRUKCIJA CESTE RUDE-ČRNEC Objavljena je Obavijest o odabiru od 30.07.2015. Potpuna Dokument...

10-MV-15-8

22. svibnja 2015.

SANACIJA KLIZIŠTA NA CESTI BUDINJAK-GORNJA VAS U ŽUMBERKU Objavljena je Obavijest o odabiru ...

12-MV-15-7

22. svibnja 2015.

REKONSTRUKCIJA CESTE SKENDROVIĆEV PUT Objavljena je Obavijest o odabiru od 30.07.2015.Potpuna Dokum...

11-MV-15-6

22. svibnja 2015.

REKONSTRUKCIJA ULICE GORNJI KRAJ U NASELJU HAMOR Objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru&nbs...

7-MV-15-5

15. svibnja 2015.

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektroničkom og...

6-MV-15-3

26. veljače 2015.

REKONSTRUKCIJA ULICE MOKRICE U NASELJU PAVUČNJAK Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se preuze...

5-MV-15-2

10. veljače 2015.

REKONSTRUKCIJA CESTE VRBOVEC – MEDSAVE   Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se pr...

1-MV-15-1

8. siječnja 2015.

Nabava usluga tehničke podrške upravljanja projektom i promidžba projekta “Sanacija odl...

2-MV-14-8

16. prosinca 2014.

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE SAMOBOR Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može ...

9-MV-14-6

11. lipnja 2014.

REKONSTRUKCIJA SPOJNE CESTE CELINE SAMOBORSKE – SAVRŠČAK Objava u Elektroničkom ogla...

8-MV-14-5

30. svibnja 2014.

SANACIJA PROČELJA NA OSNOVNOJ ŠKOLI SAMOBOR Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave ...

3-MV-14-4

30. svibnja 2014.

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE U OSNOVNOJ ŠKOLI BOGUMILA TONIJA – NABAVA I UGRADNJA OPREME ...

7-MV-14-3

13. svibnja 2014.

NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 0...

5-MV-14-2

5. svibnja 2014.

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 002-0022343. ...

1-MV-14-1

12. veljače 2014.

NABAVA LOŽIVOG ULJA ZA OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA Objava br. 2014/S 002-0006...

44-MV-13-18

1. listopada 2013.

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI M. BOGOVIĆA U NASELJU GALGOVO Objava br. 2013/S 002-008...

19-MV-13-15

16. rujna 2013.

OBNOVA NOSIVE KONSTRUKCIJE CRKVE SVETOG MARTINA POD OKIĆEM – II etapa Objava br. 2013/S 002...

45-MV-13-17

16. rujna 2013.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U GALGOVU Objava br. 2013/S 002-0077598 od 13.09.2013. godine Do...

13-MV-13-16

16. rujna 2013.

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE I AUTOBUSNOG UGIBALIŠTA U KLADJU Objava br. 2013/S 002-007...

7-MV-13-14

28. kolovoza 2013.

IZVOĐENJE RADOVA NA IZMJENI STOLARIJE NA OSNOVNOJ ŠKOLI SAMOBOR Objava br. 2013/S 002-0072...

42-MV-13-13

21. kolovoza 2013.

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE OSNOVNE ŠKOLE B. TONIJA – NABAVA OPREME I UGRADNJA Objava ...

8-MV-13-12

21. kolovoza 2013.

IZMJENA POKROVA NA PODRUČNOJ ŠKOLI FARKAŠEVAC U SAMOBORU Objava br. 2013/S 002-0068...

40-MV-13-10

12. srpanja 2013.

NABAVA USLUGA OPERATIVNOG LEASINGA PO GRUPAMA: I) OSOBNO VOZILO VIŠE KLASE i II) OSOBNO VOZIL...

9-MV-13-7

3. srpanja 2013.

RADOVI NA IZGRADNJI OBORINSKE KANALIZACIJE I UREĐENJU ALEJE NA GRADSKOM GROBLJU OTRUŠEVEC ...

2-MV-13-6

16. svibnja 2013.

NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA ZA GRAD SAMOBOR Objava broj: 2013/S 002-00442...

37-MV-13-5

15. svibnja 2013.

NABAVA IGRALA ZA VANJSKO IGRALIŠTE DJEČJEG VRTIĆA “GRIGOR VITEZ” Objava b...

34-MV-13-4

15. svibnja 2013.

NABAVA OPREME ZA KUHINJU DJEČJEG VRTIĆA “GRIGOR VITEZ” Objava broj: 2013_S 002-004294...

1-MV-13-3

2. svibnja 2013.

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Objava broj 2013/S 002-0039452 od 29.05.2013. godine Dokumentacija ...

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
22
23
24
28

Aktualno

 

 

sudski.oglasi.

 

VIZUAL GP DJECE1122